Boston, Feburary 17-19, 2010 - dougw
DRW_GF1_20100219_P1000196_w