Photo a Day 2013 & 2014 - dougw
25 Nov 2014: Traffic

25 Nov 2014: Traffic